Pradžia / Augalų galios / Augalų galios

Augalų galios

Mokslinin­kai nustatė, kad augalai reaguoja į teigiamas ir neigiamas žmonių emocijas. Vis dėlto į neigiamas kur kas audrin­giau – visiškai kaip žmogus. Žmonės, viską priima labai paviršutiniškai ir mano, kad visi augalai vienodi, o skiriasi tik savo išvaizda. Tačiau kiekvienas auga­las skleidžia skirtingus energinius virpesius. Vieni spinduliuoja ramią ir tolygią energiją, kiti – sūkurinę, treti spiralinę ar vėduoklės for­mos. Šie virpesiai skirtingai veikia žmogaus dvasinę ir fizinę sveika­tą. Pavyzdžiui, spiraliniai virpesiai gelbsti, kai sunku sutelkti dėmėsi ar priimti sprendimus, o debesies for­mos – padeda sustiprinti energiją ir greičiau išgyti.

Augalai – harmonijos nešėjai

Ramybės skleidėjai namuo­se: bambukas, dracena, sanpaulija, ciklamenas, monstera, inkspapartis ir kiti. Tai augalai, padedantys žmogui išlaikyti vi­dinę pusiausvyrą. Pavyzdžiui, bambukas rūpinasi namų ener­gija, o jo debesies formos ener­gijos virpesiai skatina jautrumą ir kūrybingumą.
Dracena atgaivina, harmoni­zuoja ir skatina veikti. Ji rūpinasi maloniu patalpos mikroklima­tu, nuolat atiduodama savo energiją, kuri kaip fontanas trykšta iviršų. Sentpolija aktyvi­na ir harmonizuoja širdies darbą ir suteikia gerą nuotaiką. Ciklamenas aktyvina širdies veiklą ir kraujotaką, gerina širdies ritmą. Jis paguodžia tuos, kurie jaučiasi vieniši ir nemylimi. Povei­kis sustiprėja, kai šalia auga keletas ciklamenų. Didelėse visuomeninėse patal­pose auginkite monstera, kuri spinduliuoja ramybę, ak­tyvina ir harmonizuoja aplinką. Inkstpapartis nervų sistemą veikia kaip švarinantis filtras, ją harmonizuoja ir tinka tiems, ku­rie dirba intensyvų protini darbą ar yra priversti prisitaikyti ko­lektyve.
Kamelijos energija labai tinka uždariems žmonėms, ypač mo­terims, kurioms ji padeda atsi­verti, suvokti savo grožį ir galią. Ji palengvina problemas tų, kurie neigia savo seksualumą arba yra patyrę sunkių išgyvenimų. Sek­sualines problemas padeda spręsti raudonai žydinčios ka­melijos. O štai krotonas duoda impulsą naujam meilės ryšiui ar­ba sustiprina esamą, nugalėda­mas pavydą ir nepasitikėjimą. Kadangi stiprina partnerystę, jį galima auginti miegamajame. Jei jūsų gyvenimo tempas didelis, bet jūs privalo­te išlikti ramūs – auginkite chrizantemą. Jos spiralės formos energija atgaivina ir suteikia harmoniją visam organizmui. O tiems, kuriuos naktimis kankina neramūs sapnai, patariama šalia lovos įkurdinti vaškuolę – sapnai taps gražesni. Ro­mantikams ji padės rasti vidinę pusiausvyrą ir palankiai priim­ti realybę.

Stiprinamieji augalai

Stiprinamuosius auga­lus (šeflerą, araukariją. filodendrą. difenbachiją, trijuostę sensevjerą) galima panau­doti ten, kur reikia suaktyvin­ti energiją, drąsą, viltį, tvirtumą, tikėjimą ir pasitikėjimą. Šeflera stiprina aplinką, pakelia nuotaiką, todėl auginkite ją ben­drose patalpose – darbo kamba­riuose, laukiamuosiuose. Arau­kariją aktyvina visas organizmo funkcijas, didina tonusą, skatina aktyviai mąstyti ir dirbti, todėl tin­ka laikyti darbo ir pokalbių kam­bariuose. Jos energija padeda at­rasti naujas savo savybes. Darbe puikiai tinka ir filodendras, skati­nantis atsinaujinti, pailsėti. Difenbachijos energija sklinda spirale. Ji tinka dirbant protinį darbą ir nuolat sėdint, nes ak­tyvina abu smegenų pusrutu­lius, padeda sutrikus smegenų kraujotakai.
Trijuostė sensevjerą yra itin ko­vingas augalas, todėl kai kuriuos žmones ji gali nuteikti agresy­viai. Kita vertus, stimuliuodama neigiamas emocijas, ji stiprina ir teigiamas. Bailius žmones ji pa­skatins kovoti už save. Būdama ypač gyvybinga, ji padeda siekti tikslu bei juos įgyvendinti. Kalija aktyvina visus pojūčius: regėjimą, klausą, uoslę, skonio receptorius, rijimą, kramtymą, padeda esant funkciniams sutri­kimams, ypač kai zvimbia ausy­se ar neprigirdima. Ypatingo grožio augalas gardenija sustiprina po ligos, depre­sijos, sielvarto, suteikia džiaugs­mo, harmonijos ir optimizmo.
Hortenzija guodžia kankina­mus depresijos ir melancholi­jos, o anturis teigiamai veikia drovius žmones, paskatindamas juos atsiskleisti. Puošniausioji karpažolė (Kalėdų žvaigždė), atiduodama pagal laikrodžio ro­dyklę besisukančią energiją, ak­tyvina širdies darbą ir kraujotaką, pakelia nuotaiką, ypač žiemą. Guzmanija mobilizuoja išsi­blaškiusius, miegalius ir intra­vertus. Ši raudona erotiška gėlė suaktyvina vyriškąją energiją žydėdama pravers miegama­jame.
Begonijos energija pasklinda į visas puses, taip padėdama užmiršti kasdienius rūpesčius. Ji skatina naujas idėjas ir svajo­nes, sukurdama apie save beveik atostogų nuotaiką. Norite stipres­nio poveikio? Auginkite šalia ke­lias begonijas. Šias geros nuotai­kos nešėjas puikiai tinka auginti ligoninėse ir senelių namuose.

Energijos suteikiantys augalai

Dvasines jėgas sužadinti pa­dės įkvėpimą teikiantys au­galai: zebrina, gebenė, viksvuolė, meilenis, maranta. Visos šios kambarinės gėlės žvalina, todėl nelaikykite jų miegamajame. Spiralės formos energija, kurią skleidžia zebrina, skatina įgy­vendinti idėjas ir sumanymus, imtis, atrodytų, žlugusių projek­tų arba atnaujinti nutrūkusius ryšius.
Į viršų nukreipta gebenės ener­gija srūva nuolat. Ji uždega veik­ti ir padeda rasti išeiti iš kebliau­sių situacijų, atgaivina, skati­na smalsumą, duoda impulsą naujoms mintis ir padeda jas įgyvendinti. Ananasas suteikia žvalumo, padeda atgauti jėgas, suaktyvina protą, skatina tikslingai mąstyti ir veikti. Jis gydo nuoskaudas po ginčo ar krizės. Viksvuolės energija, sklindan­ti į viršų kaip fontanas, pui­kiai tiks ten, kur užsiimate ak­tyvia veikla. Patinka ji vaikams, viksvuolės kaimynystėje gerai jaučiasi katės.
Meilenio energijos verpetai, be­sisukantys ratu, aktyvina ir pa­deda išlaikyti sielos pusiausvyrą, o priimant sprendimus klausy­tis širdies balso. Jo energija vei­kia ypač stipriai, kai jį ramiai apžiūrinėjame.
Marantos strėliniai energijos impulsai padeda baigti pradėtą darbą, o baikštiesiems įkvepia drąsos apsiginti. Auginkite ją biu­re ar darbo kambaryje, bet ne ant rašomojo stalo.

Augalai tarpininkai

Kuokštinis chlorofitas, citrin­medis, sprigė, kalankė, fiku­sas, kininė rožė, hortenzija – tai tarpininkai, skatinantys augalų bendravimą. Jie rūpinasi, kad nenutrūktų ryšys tarp žmogaus, augalų ir patalpos. Kuokštinis chlorofitas simboli­zuoja kūnišką, dvasinį ir protinį vaisingumą. Jis nuolat rūpinasi gera nuotaika, suleikia energijos net tada, kai sumanymai stringa ir nematyti išeities. Citrinmedis ir apelsinmedis spin­duliuoja pakilią, minkštą energiją, kuri gaubia augalą tarsi debesis. Citrusinių augalų kvapas stiprina giluminį kvėpavimą, padeda su­sikaupti, malšinai spazmus kaklo ir galvos srityje. Šie augalai su­silpnina nesėkmės baimę, pripil­do namus džiugesio, o neigiamą energiją paverčia teigiama. Sprigės energija, besisukanti ra­tais ir sklindanti į išorę, paskatina veikti lėtus žmones, o karštakošius pristabdo. Rausvos sprigės akty­vina emocijas, baltos ir raudonos sužadina fizinį, violetinės dvasinį, o oranžinės – erotinį aktyvumą. Jei auginsite kartu daugiau sprigių, jų poveikis bus stipresnis. Kalankės pakelia nuotaiką tiems, kurie iš ryto būna blogai nusiteikę. Džiugesį ir džiaugsmą skleidžianti raktažolė nuteikia pakiliai. Kuo daugiau šių augalų susodinsite kartu arba kuo dau­giau vazonų sustatysite greta, tuo stipresnė bus jų energija. Smulkialapis fikusas aktyvina, todėl tinka uždariems žmonėms. Jis slopina žmonių ir augalų liūdėsi, padeda spręsti proble­mas, valo patalpą nuo neigia­mų energijų, kurias kaupia savo lapuose. Kai šie būna užteršti, juos numeta.
Žydinčios kininės rožės energi­niai virpesiai subtiliausi ir aukš­čiausi. Ji atveria širdis ir pripildo jas meilės žmonėms ir gyvūnams. Hortenzija sugeba sužadinti ir išlaisvinti kitų augalų gydomąsias galias. Be to. ji skatina kūrybišku­mą ir spontaniškumą. Storalapio energija sukasi ratu, lyg būrys peteliškių, šokančių apie augalo lapus. Jis praskai­drina nuotaiką, uždarus žmones skatina atsiverti ir bendrauti, teikia darnos aplinkai, kurioje auga.

Augalai ekologai

Namai, kuriuose daug augalų, yra švaresni ir sveikesni. Kam­bariniai augalai kaip filtras su­geria kenksmingas medžiagas: formaldehidą, ksiloulą, tuluolą. benzolį, trichloretileną, chlo­roformą, amoniaką, alkoholį, acetoną. Jų skleidžiami kvapai turi priešgrybelinių, anitbakterinių sa­vybių. Be to, kambariniai augalai drėkina orą ir reguliuoja energiją, kurią sutrikdo elektros prietaisai. Visi augalai rūpinasi geru aplinkos oru, tačiau kai kurie pasižymi itin stipriomis orą valančiomis ar drėkinančiomis savybėmis. Formaldehidą iš aplinkos ge­riausiai sugeria inkspapartis, chrizantema, dracena, grakščioji chamedorėja, fikusas, gebenė, vėzdūnė, šeflera, difenbachiją; ksilolą ir toluolą difenbachi­ją, inkspapartis, anturis, fikusas; amoniaką anturis, chrizante­ma, maranta, fikusas, dracena. rododendras. Ypač stipriomis orą drėkinančiomis savybėmis pasižymi maranta, difenbachi­ją, anturis, araukariją. begonija, monstera, šeflera.
Kelialės į nauja bustą – Įsigykite kuokštinį chlorofitą. Jis ne tik spinduliuos gerą nutaiką, pa­vers blogą energiją gera, bet ir surinks gyvenamosios patalpos nuodus, kurių itin gausu naujos statybos namuose. Šis augalas visą. blogą energiją paverčia gera ir yra gyvybinių jėgų šaltinis. Au­ginkite kelis chlorofitus šalia poveikis bus dar stipresnis. Vėzdūnės žiedų energija stipriai ir veržliai sklinda į viršų. Ji skal­do kenksmingas medžiagas, ypač gerai iš oro išvalo alkoholį, acetoną, formaldehidą. Dra­cena šalina formaldehidą ir trichoretileną, kuri išskiria laze­riniai spausdintuvai ir kopijavi­mo aparatai. Šalia šių prietaisų statykite ir fikusą, kuris pagrei­tina formaldehido pašalinimą iš oro. Biure puikiai tiks ir maran­ta, drėkinanti orą ir sunaudo­janti amoniaką bei kitas kenks­mingas medžiagas. Itin geras oro švarintojas yra šeflera. O alavijas ne tik sumažina kenks­mingų medžiagų kiekį, bet naktį išskiria deguonį ir suvartoja an­glies dioksidą, todėl labai tinka miegamajame.

Taip pat skaitykite,

Rudgrūdėlė visžalia (Iberis sempervirens)

Rudgrūdėlė visžalia (Iberis sempervirens)

Rudgrūdėlė visžalia (Iberis sempervirens) kryžmažiedžių (Brassicaceae) šeimos visžalis augalas, kilęs iš Pietų Europos. Užauga 20—30 ...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *